-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

25 Grupa - Raniji Nazivi

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 25 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom - 2005/18 (“Uredba KPA”), je zakljčuila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks A D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.5 i spojenu sa njom Farmu za Koze sa ukupnom površinom od otprilike 5 hektara. Farma za Koze uključuje proizvodne hale sa površinom od otprilike 1,770 m² i sa pomoćnim zgradama sa površinom od otprilike 920 m² i silos za skladištenje stočne hrane. Farma Čuraka uključuje proizvodne hale sa površinom od otprilike 5,400 m² i radničku menzu i administrativnu zgradu sa površinom od otprilike 214 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji momentalno proizvedjuje Industrijski Sundjer.

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks B D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.4 sa ukupnom površinom od otprilike 2.5 hektara. Objekti uključuju: proizvodne hale sa površinom od otprilike 5 ,000 m² i administrativnu i pomo č ne zgrade sa površinom od otprilike 337 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji momentalno priprema proizvednju distilirane vode za akumulatore.

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks C D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.3 sa ukupnom površinom od otprilike 2.5 hektara. Objekti uključuju: proizvodne hale sa površinom od otprilike 5 ,000 m² i administrativnu i pomo č ne zgrade sa površinom od otprilike 400 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji se momentalno bavi gajenjem i odgojom peradi.

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks D D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.2 sa ukupnom površinom od otprilike 3 hektara. Objekti uključuju: proizvodne hale sa površinom od otprilike 5 ,000 m² i administrativnu i pomo č ne zgrade sa površinom od otprilike 400 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji se momentalno bavi proizvodnjom nameštaja.
Raniji nazivi i entiteti:
K.B.I. Agrokultura UNMIK Business Registration No. 80450133
(1997-1999) P.I.P. Mladost
Fi-1865/96
(1994-1996) Yuko-Mladost DD.PO
Fi-1490/92
(1989-1993) P.I.P. Mladost 
Fi-670/89

Novo Preduzeće Kualiteti International D.O.O. - ponuda za Novo Preduzeće uključuje lokaciju površine preko 14,800m² . Na lokaciji se nalaze nekoliko industriskih zgrada uključujući silos za skladištenje žita. Ukupna površina je približno 10,000m² . Mlevenje žita putem razmene i skladistenje, proizvodnja hleba i ostalih vrsta peciva.
Raniji nazivi i entiteti:
N.SH. – Industria e miellit dhe e bukës “KUALITETI” – Gjilan, Fi – 888/89
D.P. –Industrija brasna i hleba “KVALITET” – Gnjilane,
Fi – 888/89
Drustveno mlinsko pekarsko preduzece “KVALITET” – Gnjilane,
Fi – 888/89

Novo Preduzeće poljoprivredno zemljište Bibaj D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine dragocene zemlje od 130ha, koji ima mogućnost poljoprivrednog i komercijalnog razvoja. Novo Preduzeće se nalazi otprilike 500m severno od sela Bibaj i rasteve se prema selu Talinovac blizu magjistrale Priština – Skopje. Momentalno se gaji žito.

Novo Preduzeće poljoprivredno Talinovci D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine dragocene zemlje od 70ha, koji ima mogućnost poljoprivrednog i komercijalnog razvoja . Novo Preduzeće se nalazi otprilike 1 km isto čno od magistrale Pristina - Skopje u blizini sela Talinovac Talinovci village. Momentalno se gaji žito.
Raniji nazivi i entiteti:
Drustveno Produzece “Poljoprivredno Dobro” Fi-650/89.

Novo Preduzeće Grafikos D.O.O. - je veliko štamparsko preduzeće locirano u blizini centra Gnjilana. Glavna imovina Novog Preduzeća se sastoji od klijentele preduzeća i objekata štamparskog preduzeća lociranim u Gnjilanu a koji zajedno sa administrativnim prostorom obuhvaćaju površinu od 1,433 m². Zgrada je izgrađena 1977 i u dobrom je stanju. Ukupna zemljišna površina unutar ograde je 3,510 m².
Raniji nazivi i entiteti:
Grafičko-izdavačko i trgovinsko Društveno Preduzeće na veliko i malo “PROSVETA” sa p.o. – Fi - 601/89
Grafičko-izdavačko i trgovinsko-knjižarsko Deoničarsko Društvo u mešovitoj svojini “PROSVETA” sa p.o. –
Fi - 6269/92

Novo Preduzeće Farma Turićevac D.O.O. - se nalazi u opštini Skenderaj/Srbica i sačinjava ga oko 215 hektara oranica.

Novo Preduzeće Farma Mikušnica D.O.O. - se nalazi u opštini Skenderaj/Srbica i sačinjava ga oko 204 hektara oranica .

Novo Preduzeće Farma Donja Klina D.O.O. - se nalazi u opštini Skenderaj/Srbica i sačinjava ga oko 91 hektar oranica.
Raniji nazivi i entiteti:
Produkt - Fi 727/89; Dijamant-Produkt Fi –2694/94

Novo Preduzeće Lux Granap - Meteor D.O.O. - zauima ukupnu površinu od oko 121 m² . (Prodavnica zauzima površinu od oko 90m² a parcela iza prodavnice zauzima oko 31 m² )

Novo Preduzeće Lux Granap - Dedinje D.O.O. - zauima ukupnu površinu od oko 165 m² . (Prodavnica zauzima površinu od oko 95m² a parcele iza prodavnice zauzimaju oko 70m² ).
Raniji nazivi i entiteti:
Fi - 200/89 NSH/DP Lux
Fi -11462/91 NSH/DP Lux
Fi -4272/92 NSH/DP Lux
Fi- 6273/92 SHA/DD Lux

Novo Preduzeće Bujku Poljoprivredni Centar D.O.O. - se nalazi na parceli 1316/0, posedovni list 228, katastarska zona: Polac i Vjeter. Poljoprivredni Centar je jednospratna zgrada sa ukupnom površinom od oko 600 m² sa ukupnom povrsinom oko 10,383 m² (ukljucujuci zgradu).
Raniji nazivi i entiteti:
OOUR Kooperacija i otkup “Bujku” Srbica- PK”Malisgan” Klina Fi-656/76
Organizata Themelore Kooperuese “Bujku” Serbice- OP “Produkti” Serbice,
Fi-167/79
Zemljoradnicka Zadruga “Bujku” Srbica,
Fi-1602/90
UNMIK registration K.B “Bujku” Skenderaj, no.
80098278

Novo Preduzeće TP Klina – Prodavnica br. 4 D.O.O. - pruža investitorima veoma atraktivno mesto za prodaju na malo koja se nalazi u centar Kline. Zgrada pruža negde oko 87.1 m² spratnog prostora.
Raniji nazivi i entiteti:
Trgovinsko Preduzeće “Klina”, Klina; Fi 608/89
DD “Klina”, Klina;
Fi.7469/92

Novo Preduzeće ZZ Štupelj – Administrativna zgrada D.O.O. - obuhvata administrativnu zgradu i stovarište koja se nalazi na imanju od 1 hektara, 8 ari i 38m² u Stupelj, Klina.
Raniji nazivi i entiteti:
Zemljoradnicka Zadruga “Stupelj”, in Klinë/Klina; Fi 170/91
Zemljoradnicka Zadruga “Stupelj”, Stupelj, AIC "Malishgan", Klinë/Klina;
Fi.54/88

Novo Preduzeće poljoprivredno zemljište Kosurić D.O.O. - nudi poljoprivredno zemljiste sa povrsinom od 220 ha . Zemljište se nalazi blizu Deçan/Dečani.
Raniji nazivi i entiteti:
S.P. PIK "Dušan Mugoša - Duč" OOUR "Poljoprivreda" Peć sa n.sol.o., N.P. KBI "Dushan Mugosha - Duq" OTHPB "Bujqësia" Pejë me p.p.sol. (with unlimited solidary liability); D.P. "Poljoprivreda" Peć sa p.o.,NSH "Bujqësia" Pejë me p.p. (with unlimited liability).
Fi - 525/89 Court SOE "Poljoprivreda" ("Bujqësia") BOAL "Poljoprivreda" ("Bujqësia") Agricultural Combine "Dušan Mugoša - Duč" n.sol.o me p.p

Novo Preduzeće Kosovoelektro Kurriz Prodavnica D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti na glavnoj lokaciji u Prištini, poznatoj kao Kurrizi. Nepokretnost kao predmet ovog tendera uključuje približno 251,51 m² od čega je nepokretnost prodavnice na prvom spratu zgrade a skladište desno niže od prodavnice na prizemlju.

Novo Preduzeće Kosovoelektro Prodavnica Kosovo Polje D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koja uključuje prodavnicu od 143,81 m² , koja se nalazi na prizemlju zgrade u centru Kosova Polja.
Raniji nazivi i entiteti:
CCR of Prishtinë/Pristina Fi.119/87
OP "Elektrotehna" / RO "Elektrotehna" / WO "Electrotehna" CCR of Prishtinë/Pristina
Fi.1979/86
Organizata Punuese Tregtare "Elektrotehna" / Trgovinska Radna Organizacija "Elektrotehna" / Working Organisation of Trading "Elektrotehna".
CCR of Belgrade
Fi.1893/86
OP Tregtare "Elektrotehna" / Trgovinska RO "Elektrotehna"/ WO of Trading "Elektrotehna"
CCR of Prishtinë/Pristina
Fi.4940/92
"Metalotehna" Sh.P.K. / "Metalotehna" D.O.O. / "Metalotehna" L.L.C. and - Ndërmarrja Tregtare Shoqërore "Elektrotehna" / Drustveno Trgovinsko Preduzece Elektrotehna" / Socially Owned Trading Enterprise "Elekrotehna"
CCR of Belgrade
Fi.2344/93
Metalotehna-Trade Sh.P.K./ Metalotehna-Trade D.O.O. / Metalotehna-Trade L.L.C.
CCR of Belgrade
Fi.8077/94 Ndërmarrja Holding "Metalotehna Trade Holding" Sh.P.K / Holding Preduzece "Metalotehna Trade Holding" D.O.O. /Holding Enterprise "Metalotehna Trade Holding" L.L.C. CCR of Belgrade Fi.3063/94 Metalotehna Pristina Sh.P.K. / Metalotehna Pristina D.O.O. / Metalotehna Pristina L.L.C.
UNMIK Provisional Business registration No.80018240 of 2000:
KTSH Kosovaelektro / Trgovinska Drustvena Kompanija Kosovaelektro / Socially Owned Trading Company "KosovaElektro"

Novo Preduzeće Germia Prodavnica Kosovo polje 2 D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje funkcionalne poslovne nepokretnosti u centru Kosova Polja.. Ukupna imovina od približno 460 m² sa sedištem u prizemlju stambene zgrade.
Raniji nazivi i entiteti:
Ndërmarrja Tregtare GERMIA (Trading Company GERMIA) – UNMIK business registration 80033214 dated 20/06/2000
Holding Company YUMCO, Doo YUMCO- GRMIJA (YUMCO-GRMIJA JSC) from 1992 to 1999,
Fi-417/93 dated 1/02/1993
Drustveno Trgovinsko Preduzece GRMIJA (Social Trading Enterprise GRMIJA) from 1989 to 1992,
Fi -676/89 dated 27/12/1989

Novo Preduzeće Štimlje poljoprivredno zemljište D.O.O. - nudi poljoprivredno zemljište približne površine od 1456548 m² (145 hektara 65 ar i 48 m²) i uključuje stala 663 m² i dva hangara od 875 m². Odgovarajućim investicijama, učinak poljoprivrednih proizvoda bi značajno porastao.
Raniji nazivi i entiteti:
Prishtina Commercial Court registration in 22 December 1989, Fi. 663/89, evidencing the establishment of Agriculture Cooperative "Shtime" as an independent SOE.
Prishtina Commercial Court registration in 22 December 1989
Fi. 650/89 seperation of KB "Shtime" from WO "Poljoprivredno Dobro" respectively AIC Milan Zecar.

Novo Preduzeće Duhani Peyton D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti u blizini centra Prištine, u naselju Peyton. Ukupna površina poslovne nepokretnosti koja je predmet ovog tendera sastoji se od 535 m² . Trenutno deo nepokretnosta predmet ovog tendera izdaje Pasticceriji „ Fellini“.
Raniji nazivi i entiteti:
NSH/DP/SOE “Duvan” Fi-629/89

Novo Preduzeće Llapi prodavnica Br.23 D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnost za sticanje lokala poznatog kao Llapi prodavnica Br.23 ukupne površine od oko 72 m² u ulici Ilir Konushevci u centru Podujeva.
Raniji nazivi i entiteti:
Trgovinsko Produzece LAB Podujevo Tergoninsko Radnja - Fi.191/63
Drustveno Trgovinsko Produzeqe/ Ndërmarrja Shoqërore Tregtare Llapi - Fi.671/89

Novo Preduzeće Urata Hypermarket D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje komercijalne imovine od ukupno 1,208m² ( podeljeno na 34 jedinica sa prolazom između njih) koja se nalazi u ulici UCK u centru Prištine, u naselju poznatom kao Qafa. Nepokretnost se nalazi u prizemlju dvospratnog tržnog centra u stambenom bloku.

Novo Preduzeće Urata Supermarket Kurrriz D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje funkcionalne komercijalne imovine od približno194 m² (podeljeno na 8 jedinica sa prolazom između njih) sa sedištem u tržnom centru Kurriz, u stambenom bloku Dardanija u Prištini.
Raniji nazivi i entiteti:
Drustveno Trgovinsko Preduzece za Promet Robe na Veliko i Malo "VOĆAR" Pristina – 1989, Fi 723/89
NTSH URATA - 2000; UNMIK, Provisional Business Registration Number
80243146

Nova Preduzeće Rilindja Knjižara br. 6 D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koje uključuje približnu površinu od 111,48 m². Prodavnica je sačinjena iz dva nivoa /sprata lociranim u dobro poznatom tržnom centru zvanom “Kurriz” u Dardaniji Priština. Trenutno je nepokretnost izdata trećim licima na komercijalnoj osnovi.
Raniji nazivi i entiteti:
Ndërmarrja Shoqërore Tregtare-Librare “RILINDJA”, Bookshop-Trading SOE “RILINDJA”, Fi-840/89;
Shoqëria Aksionare – Deoniocarsko Drustvo – Joint Stock Company “ZAVICAJ”, Fi-7470/92
UNMIK, Privremena registracija poslovanja br 80030924

Novo Preduzeće Dardanija Arbëria D.O.O. - pruža mogućnost za sticanje vrlo atraktivnog zemljišta sa nekoliko objekata na njemu, kao sto su kancelarije i magacini locirani u Prištini. Ukupna površina zemljišta koje je predmet ovog tendera sastoji se od 13.125 m².
Raniji nazivi i entiteti:
DP Dardania, Fi- 622/89. - Transformisano ime Gazimestan, nakon 1993 Fi- 2782/93
Do maja 2003 akcionarsko drustvo “Dardania” sa privremenom registracijom broj 80018223.

Novo Preduzeće Krajkove D.O.O. - sa oko 390.63.91 ha poljoprivrednog zemljišta skupa sa štalama za stoku Novo preduzece se prosire se na Katastarskom zonama Krajkovo, Donji Zabel, Shtrubullovo, Novo Qikatova i Lapusnik. Veci deo ove poloprivredne zemliste se kategorizuje na 3 i 4 klase i nale blizu magistralni put Pristina – Pec. Na ovu novu preduzece nalazi se 6 telece farme u relativnom dobrom stanju.

Novo Preduzeće Gornji Zabel D.O.O. - sa oko 93.05.23 ha poljoprivrednog zemljišta (bez zgrada). Sire se na katastarskom zonama Gornji Zabel i Sankoc. veci deo zemliste se kategorizuje na 4 klasom i ima priklucak na vodosnabdevanju . Nalazi se pored magistralni put Pristina – Pec.

Novo Preduzeće Komoran D.O.O. - sa oko 73.31.72 ha poljoprivrednog zemljišta (bez zgrada). Sire se na katastarskom zonama Komoran i Llapushnik. Veci deo ima ima priklucak na vodosnabdevanju i kategorizuje se na 4 i 5 klasom i n alazi se pored magistralni put Pristina – Pec.
Raniji nazivi i entiteti:
DPO “Drenica”
DPPP neograniceno odgovornosti “Drenica ”
Fi 714/89
DD YUKO-Drenica
Fi 4340/93
OPPT “Drenica” Broj Privremenog Registracije Produzeca
UNMIK -a Nr.
80151721

Novo Preduzeće Ljiria auto i stočna pijaca D.O.O. - se sastoji od oko 61,81.50 hectara ( 618150 m²). zemljište, i nalazi se veoma pri glavne magistrale izmedu Pristine i Podujeva, oko 5 kilometara od centra grada Pristine
Raniji nazivi i entiteti:
Zemljoradnicka Zadruga “Devet Jugovic”, sa punom odgovornoscu Fi 1608/90
ZZ“Liria” UNMIK Registration Nr 80077238

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište Shkabaj D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlicnu mogucnost sticanja izvanredno poljoprivredno zemljiste koje je uglavnom pokriveno sisitemom za navodnjavanje od strane preduzeca za navodnjavanje Iber Lepenci. Imovina nog preduzeca je sacinjena od priblizno 298 hektara poljoprivrednog zemljista podeljeno u sledecim Katastarskim zonama.:Shkabaj/Orlloviq, Prishtina,Krushefc,Fushe Kosove.
Novo Preduzece takodje poseduje i jedinicu za servisiranje masina kao i poljoprivrednu mehanizaciju u selu Orlovic.
Raniji nazivi i entiteti:
Slozeno Preduzece PIK “Kosovo Export” Kosovo Polje
Drustveno Preduzece”Poljoprivreda” PO Kosovo Polje Ul. Leninjinova bb.

Novo Preduzeće Prizrencoop Prizren - Prodavnica D.O.O. - imovina preduzeca koja ce biti preneta novom preduze č u sadrzi prodavnicu koja se nalazi u glavnoj ulici Prizrena sa povr š inom od priblizno 138m² .
Raniji nazivi i entiteti:
(i) Zadruga “Prizrencoop”sa p-.o.Prizren Fi - 148/91 (1990)
(ii) DOO “Progres Export – Zadruga Prizrencoop”
Fi - 7311 (1992)

Novo Preduzeće Liria “Shtëpia e Mallrave” D.O.O. - robna kuca obuhvata podrum, prizemlje i prvi sprat/galeriju sa površinom od priblizno 0.19.60Ha (1960m²). Trgovacki kompleks/robna kuca nalazi se u ulici “Sheshi i Shatravanit” u glavnom delu grada Prizrena. Trenutno robna kuca je izdata pod kirijom trecim strancima.
Raniji nazivi i entiteti:
1 ) FI - 330/89 (10.11.1989) Trogvinsko preduzece na velikoi malo “Liria” p.o.
2)
FI - 6963/92 (14.12.1992) Shoqëria aksionare ndërmarrja tregtare për tregti të mallërave me “Liria p.p. Deonicko drustvo trogvinsko preduzece za promet robe na veliko malo “Liria ” p.o.

Novo Preduzeće Podrima – Prodavnice Orahovac D.O.O. - nalazi se u atraktivni deo grada Orahovca i obuhvata jedan Kompleks Prodavnica . Ovo Subsidijarno Preduzeće obuhvata 4 prodavnice u Orahovcu sa ukupnom površinom od otprilike 541.5 m². Podrima je jedna od glavnih kompania za trgovinu i maloprodaju u Regionu Prizrena koja se nalazi u gradu Orahovca i okolna sela.
Raniji nazivi i entiteti:
TRO “Podrima” Orahovac Fi 97/80 - 12.03.1980
DTP “Podrima” – Orahovac
Fi 370/89 – 07.12.1989
DD “Podrimlja” - Orahovac 1993

Novo Preduzeće Župa Recane – Supermarket i Restoran u Sredska/Sredskë D.O.O. - obuhvata Supermarket koji se nalazi u atraktivni deo sela Sredska i obuhvata j ednospratnu zgradu i podrum sa ukupnom površinom od oko 275 m² i dvorište od 473 m² i Restoran koji se nalazi u atraktivnom delu sela Sredskë/Sredska, na mestu od oko 0.3.69 ha i uključuje jednospratnu zgradu i podrum sa ukupnom površinom od oko 140 m² i dvorište od 229 m² . koja se nalazi u suprotnoj strani od Suermarketa u selo Sredskë/Sredska.
Raniji nazivi i entiteti:
TP na veliko i malo "Sredacka Zupa" Sredska sa potpunom odgovornoscu, Fi 385/89 (14.12.1989)
DD (JSC) na veliko i malo "Sredacka Zupa" Sredska 
Fi 2096/95 (26.07.1995)

Novo Preduzeće 25 Maj – Supermarket Duhël/Dulje D.O.O. - imovina preduzeca koja ce biti preneta novom preduzecu sadrzi zgradu/supermarketa koji je lociran duž glavnog puta Prizren-Priština u selu Dulje i sastoji se od površine od otprilike 4 ara i 94m² . Trenutno Robna Kuca je pod kirijom trecim licima.
Raniji nazivi i entiteti:
(i) Ndërmarrja tregtare me shumicë dhe pakicë “25 Maji” me përgjegjësi të plot - Suharekë / Trgovinsko Preduzece na malo i veliko “25 Maj” potpuna odgovornost - Suvareka Gjakova Commercial District Court  Fi.366/89 (28.12.1989)
(ii) "PKB Trgopromet" SH.P.K/D.O.O Suharekë/Suva Reka Prishtina Commercial Court Registration
Fi 4116/92 (1992)

Novo Preduzeće Thertorja-Exportuese” D.O.O. - je atraktivna aktiva za preradu mesa i jedini licencirani proizvođač u Prizrenskom regionu.
Proizvodni pogon nalazise u Industrijskoj zoni Prizrena sa površinom od oko 1.76.61 hektara, uključuje 3 (tri) proizvodne jedinice i upravnu zgradu.
Kliknite ovde za Pravila Tendera za "Thertorja-Exportuese"
Raniji nazivi i entiteti:
1) NSH "Thertorja-Exportuese" DP "Exportna-Klanica" in 1991 Fi.2963/91
2) OOUR "Exportna-Klanica" in 1990
Fi.702/89

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 13 Juni 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 20 Juni 2007

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za Novo Preduzeće iz 25 Grupe sa poseban spin-of

Novo Preduzeće Minex D.O.O. - imovina predmet ovog spin-offa je smeštena na periferiji grada Uro ševca, region Gnjilana I sastoji sa nekoliko zgrada od oko 8.500 m² ukupne podne površine koja je opremljena za proizvodnju prehrambenih proizvoda. Objekti su smešteni na površini od približno 3 hektara zemljišta pogodnog za razne druge delatnosti.
Primedba: Potencialni kupci trebaju uzeti u obzir posebne uslove prodaje što se tiče kreditiranih investicija i zapošlavanja radnika koji su pridodati tenderu.
Raniji nazivi i entiteti:
Ndërrmarrja Shoqërore Minex – Ferizaj Fi -778/8

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 13 Juni 2007
Dan za podnošenje prvih ponuda će biti: 20 Juni 2007

Dan za podnošenje drugih ponuda će biti: 27 Juni 2007

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.
Raniji nazivi i entiteti:
N.Sh. Ndërmarrja për xehetari, jo-metale dhe qarkullim “ Kosova” Klinë;
Fi- 647/89
Organizata e Punës Miniera e Boksitit; Fi-11/86ishte OP brenda BOAL: Elektroekonomia e Kosovës

______________________________

U skladu sa Uredbom KPA i KPA/UNMIK propisima, KPA nudi na prodaju imovinu tih entiteta ili imovinu (u pojedinim slucajevima zajedno sa odredenim obavezama) putem programa privatizacije KPA . Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KPA-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

KTA planira da izvrši prodaju takvih entiteta/ imovine putem (i) “spin-off” privatizacije (prenoseci imovinu, a u nekim slucajevima i odredene obaveze, na novostvoreno preduzeće) a onda bi usledio proces likvidacije ili (ii) prodaje, putem aukcione prodaje imovine kao deo postupka likvidacije.

U postupku likvidacije, KPA ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade”, zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

KPA nece odlucivati o zahtevima kao kvazi-sudski ili administrativni organ; stoga podnošenje zahteva u KPA, što KPA preporucuje potencijalnim podnosiocima zahteva da ucine, ne sprecava potencijalnog podnosioca zahteva da isto to ucini i u Posebnoj Komori pri Vrhovnom Sudu Kosova, niti ga onemogucava da sudskim putem ospori bilo koju odluku KPA u nadležnom sudu.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.kta-kosovo.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u bilo kojoj kancelariji KPA. Zahtevi se isto tako mogu podneti u kancelariji EU Stuba u Beogradu cija adresa je “EU Pillar IV Belgrade Office” (kancelarija Stuba IV EU u Beogradu), Tolstojeva 47-49,11000 Beograd, Srbija. Odgovarajuci linkovi o Uredbama UNMIK-a su dostupni sa gore navedene internet stranice KPA.
Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer


These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA