-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

22 Grupa - Raniji Nazivi

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 22 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom²005/18 (“Uredba KPA”), je zakljucila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u centralnom trgu u Uroševcu D.O.O. - ovo Novo Produzeće pruža idealnu mogućnost kupovine ćetiri prodavnica, koje se nalaze u ulici Dëshmorët e Kombit u glavnom trgovačkom delu Uroševca. Smatramo da ovo pruža dobre komercijalne mogućnosti. Totalna površina prodavnica je približno 310 m².

Novo Preduzeče 17 Nëntori prodavnice u centru grada u Uroševcu D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine šest prodavnica koje se nalaze u ulici Dëshmorët e Kombit u samom centru Uroševca pogodne za trgovinu ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaji za komercijalne svrhe. Totalna površina prodavnica je približno 360 m².

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u zapadnom krilu Uroševca D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine tri prodavnica koje se nalaze na zapadnom delu ulice Dëshmorët e Kombit u Uroševcu, pogodnim za trgovinu, ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaji za komercijalne svrhe. Totalna površina prodavnica je približno 420 m².
Raniji nazivi i entiteti:
(1) D.P. “17 Novembar”, Urosevac with: Fi -730/89,
(2) D.D. “17 Novembar” Urosevac with: Fi – 6249/92

Novo Preduzeće Barnatorja Popullore I D.O.O. - ovaj tender pruža mogućnost kupovine jedne apoteke/prodavnice sa kancelarijskim i magacinskim prostorom lociranom u centru Gnjilana. Apoteka/prodavnica se nalazi u stambenoj zgradi u glavnoj ulici u Gnjilanu. Ono obuhvata približnu površinu od 120 m². Zgrada je sagrađena 1958 i u dobrom je stanju.
Raniji nazivi i entiteti:
Barnatorja Popullore Gjilan/ Narodna Apoteka Gnjilane (Fi-617/78)
Apotekarska Ustanova Gnjilane (bez Fi broja)

Novo Preduzeće Restoran Drenica u Tržnom Centru D.O.O. - nudi potencijalnom investitiru idealnu mogu ć nost za sticanje komercijalnog prostora ,koji se sastoji od dvospratne zgrade totalne povr š ine 144 m² na primarnoj lokaciji u blizini centra Srbice

Novo Preduzeće Drenica Prodavnice D.O.O. - nudi potencijalnom investitiru idealnu mogućnost za sticanje komercijalnog prostora, totalne površine 290 m² ,uključujući 8 prodavnica, na primarnoj lokaciji u blizini centra Srbice.
Raniji nazivi i entiteti:
SOE Drenica-Fi 8163/92- Skenderaj/Srbica
JSC Produkt - Fi-8163/92 Skenderaj/Srbica
JSC Dijamant-Produkt Fi –2694/94
UNMIK Prov.Bus.Reg.80098162

Novo Preduzeće Produkt administrativna zgrada i restoran D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru idealnu mogućnost za sticanje komercijalnog prostora, koji se sastoji od zemljišta od oko 1600 m², administrativne zgrade totalne površine 768 m² I restorana totalne površine 512 m² na primarnoj lokaciji u centru Srbice.
Raniji nazivi i entiteti:
DP – Produkt -Skenderaj -Fi 727/89
DD u mešovito svojini -Produkt –Fi-8163/92
DD u mešovitoj svojini -Dijamant-Produkt Fi –2694/94
UNMIK Prov.Bus.Reg. 80483651

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Srbica D.O.O - pruža veterinarske usluge. Novo Preduzeće ima oko 0.56.20 hektara zemlje i jednu zgradu (oko 315m²) u Katastarskoj Zoni Stare Poljance, Srbica/Skenderaj.
Kliknite ovde za Pravila Tendera za Veterinarska Stanica Srbica
Raniji nazivi i entiteti:
OUR Veterinarska Delatnost Kosova/OOUR Veterinarska Stanica Srbica Fi 276/77
OUR Veterinarska Delatnost Kosova/OOUR Veterinarska Stanica Srbica Fi 448/89

Novo Preduzeće IMB Stovarište u Vućitrnu D.O.O - se nalazi pored zeleznicke stanice u Vućitrnu. Novo Preduzeće se sastoji od povrsine zemlista od oko 4,455 m² i zgrade stovarista od tri sprata sa ukupnom povrsinom baze od 2,360 m².
Raniji nazivi i entiteti:
Fi - 7901/92 DD u mesovitoj svojini " Mlinpek”
Fi - 709/89 NSH "Mulliri-Fur" / DP "Mlinpek

Novo Preduzeće TP Klina – Prodavnica Nameštaja D.O.O. - pruža investitorima jedno veoma atraktivno mesto za prodaju na malo. Zgrada se nalazi u centru grada Kline i pruža jedan prodajni prostor u površini od 237 m².
Raniji nazivi i entiteti:
Trgovinsko Preduzece “Klina”, Klina; Fi 608/89
DD “Klina”, Klina; Fi.7469/92

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište Ereniku – Baks D.O.O. - ima mogucnosti proizvodnje raznih poljoprivrednih proizvoda. Novo Preduzeće obuhvata poljoprivredno zemljište. Jedinica obuhvata površinu od oko 300 ha. Zgrade i pokretna imovina nisu obuhvaceni u tenderu.
Raniji nazivi i entiteti:
SOE "Ereniku -Prodhimtaria Primare" Gjakovë/Djakovica Fi 460/89, Fi.198/90, SOE "Ereniku-Primarna Proizvodnja" Gjakovë/Djakovica, PKB "Primarna Proizvodnja" Gjakovë/Djakovica. SOE "Ereniku -Prodhimtaria Primare" Gjakovë/Djakovica.

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Istok D.O.O. - nudi jedno zemljište površine od oko 33 ari koje se nalazi u dve posebne katastarske parcele zajedno sa dve zgrade površine od oko 475 m² i 160 m² koje se nalaze blizu centra grada Istok. Samo nešto od pokretne imovine biće preneto u Novo Preduzeće kao što je stočna vaga.
Primedba: Ovo Novo Preduzece, Veterinarska Stanica Istok bice prodata uz redovni spin off uz posebnim uslovima kako je specifikovano u standardnim KPA Pravilima Tendera za Prodaju Veterinarskih Stanica.
Kliknite ovde za Pravila Tendera za Veterinarska Stanica Istok
Raniji nazivi i entiteti:
Veterinarska Stanica Istok, Fi.194/66, Fi.283/77

Nova Preduzeće Rilindja Knjižara br. 6 D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koje uključuje približnu površinu od 111,48 m². Prodavnica je sačinjena iz dva nivoa /sprata lociranim u dobro poznatom tržnom centru zvanom “Kurriz” u Dardaniji Priština. Trenutno je nepokretnost izdata trećim licima na komercijalnoj osnovi.

Nova Preduzeće Rilindja Knjižara br. 40 D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koje uključuje približnu površinu od 32, 16 m² Prodavnica je sačinjena iz dva nivoa/sprata i nalazi se u malom tržnom centru na putu ka Grmiji.Trenutno je nepokretnost izdata trećim licima na komercijalnoj osnovi.
Raniji nazivi i entiteti:
Ndërmarrja Shoqërore Tregtare-Librare “RILINDJA”, Bookshop-Trading SOE “RILINDJA”, Fi-840/89;
Shoqëria Aksionare – Deoniocarsko Drustvo – Joint Stock Company “ZAVICAJ”, Fi-7470/92
UNMIK, Privremena registracija poslovanja br 80030924

Novo Preduzeće Podrima – Skladište Orahovac D.O.O. - nalazi se u atraktivni deo grada Orahovca i ima sveukupnu površinu od otprilike 0,13,50 ha (13 ari i 50 m²).
Ovo Subsidijarno Preduzeće obuhvata Skladište u Orahovcu sa ukupnom površinom od otprilike 502 m².
Podrima je jedna od glavnih kompania za trgovinu i maloprodaju u Regionu Prizrena koja se nalazi u gradu Orahovca i okolna sela.
Raniji nazivi i entiteti:
TRO “Podrima” Orahovac Fi 97/80 - 12.03.1980
DTP “Podrima” – Orahovac Fi 370/89 – 07.12.1989
DD “Podrimlja” - Orahovac 1993

Novo Preduzeće Prizrencoop Zgrada Administracije D.O.O. - imovina preduzeca koja ce biti preneta novom preduzecu sadrzi zgradu skladišta koja se nalazi u atraktivnom delu Prizrena sa povrsinom od priblizno 2,93,63ha. Trenutno skladi š ta su pod kirijom trećimlicima.
Raniji nazivi i entiteti:
(i) Zadruga “Prizrencoop”sa p-.o.Prizren Fi.148/91 (1990)
(ii) DOO “Progres Export – Zadruga Prizrencoop” Fi 7311 (1992)

Novo Preduzeće Sharrprodhimi “Medical Herbs Factory/Agro service” D.O.O. - ponuda Novog preduzeca ukjlucuje i lokaciju povrsine 2.16 Ha (2 hektara i 16 ara ili 21600 m²), koja se nalazi se u industrijskoj zoni opstine Dragas. Na ovoj lokaciji se nalaze zgrade, ukljucujuci i restoran koji je u dobrom stanju, ali zahteva malo rada,(velicine priblizno 120 m²) kao i ostale zgrade bivse fabrike lekovitog bilja, agro servis i magacin.
Raniji nazivi i entiteti:
Poljoprivredno Trgovinsko Preduzeće na veliko i malo “Sarporizvodi” sa p.o. Dragas Fi 302/89 –30.12.1989
D.D. “Sarproizvodi ” Dragash 23.12.1992

Novo Preduzeće Koritniku Dragaš Stara zgrada administracije D.O.O. - se sastoji od zgrade administracije sa baštom i malom garažom. Ova zgrada administracije je upisana na posedovnom listu 183, parcela br. 778. Parcela 778 ima ukupnu upisanu površinu od oko 11 ari i 13 m².

Novo Preduzeće Koritniku Dragaš Magacini D.O.O. - se sastoji od kompleksa magacina sa preko 600 m² prostora u centru Dragaša. Ovaj kompleks je upisan na posedovnom listu 183, parcela br. 810 na staro ime ovog preduzeća. Parcela 810 ima ukupnu upisanu površinu od oko 6 ara i 22 m².
Raniji nazivi i entiteti:
Fi 186/89 - Trgovinsko Preduzece na veliko i malo "Koritnik" Dragash
Fi 8189/92 - Deonicko drustvo trogvinsko preduzece za promet robe na veliko malo “KORITNIK” sa potpunom odgovornošću, sa sedištem u Dragašu.

Novo Preduzeće Liria “Bazhdarhane-1” Prodavnica D.O.O. - obuhvata trgovacki kompleks u glavnom delu grada Prizrena, koja je trenutno podeljena u tri (3) radnje. Trenutno dve radnje su dati pod kirijom trecoj stranci, dok jedna se korišcava sa strane samog Preduzeca.
Raniji nazivi i entiteti:
1) FI - 330/89 (10.11.1989) Ndërmarrja tregtare me shumicë dhe pakicë “Liria” p.p. Trogvinsko preduzece na velikoi malo “Liria” p.o.
2) FI - 6963/92 (14.12.1992) Shoqëria aksionare ndërmarrja tregtare për tregti të mallërave me “Liria p.p. Deonicko drustvo trogvinsko preduzece za promet robe na veliko malo “Liria ” p.o


Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 28 Februar 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 07 Mart 2007

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za Novo preduzeće iz 22 Grupe sa poseban spin-of

Novo Preduzeće Tullara D.O.O. - ovo Novo Produzeće pruža idealnu mogućnost kupovine afirmisane fabrike za proizvodnju blokova (momentalno deluje kao Komercijalizovano Preduzeće). Ovo je važna komercijalna prilika. Ukupna pokrivena poversina se sastoji od nekoliko proizvodnih i upravnih zgrada od približno 5.063 m² smeštenenih na površini od približno 8.03 hektara zemljišta. Ostale parcele ukljucujuci dva osiromasena otkopa gline površine od približno 2.87 hektara i druge zemljišne parcele korišćene za vađenje glinenog materijala ukupne površine od 2.73 hektara su uključene u prodaju.
Primedba: Potencialni kupci trebaju uzeti u obzir posebne uslove prodaje što se tiče kreditiranih investicija i zapošlavanja radnika koji su pridodati tenderu.
Raniji nazivi i entiteti:
(1) DPP “Trajko Peric” – Ciglana with Fi – 733/89
(2) DD “Donja Morava” – Ciglana

Novo Preduzeće XIM Strezoc Mlin Magnesita D.O.O. - u neposrednoj blizini nalazi se kop magnezita i kamena za izrradu puteva na severnom kosovu, sa jednim od najvecih nalazišta magnezita u regionu kao I velike rezerve šljunka i adnesite. Pomocne rezerve i osnovna imovina ukljucuju: (Beli Kamen) procenjuje se da nalazište magnezita sadrži između 4.5 i 5.5 miliona tona magnezita, od kojih rezerve rude visokog stepena oko 1.5 - 1.7 miliona tona; postrojenje za odvajanje od 40 t/cas, 45,000 tona godišnje postrojenje za obradu/ rotacioni sušaè (trenutno nije u upotrebi); ostala teška mašinerija (na pr. drobilice, kamioni, buldožeri itd.)
Raniji nazivi i entiteti:
Drustveno Produzeće Rudnik i industrija Magnezita "Strezovce" sa potpunom odgovornoscu, Kosovska Kamenica - Fi 769/89
Deonicko Drustvo u mesovitoj svojini Rudnik i Industrija Magnezita "Strezovce" Kosovska Mitrovica -
Fi 2613/94
2000 N.SH. XIM STREZOC (UN Provisional Business Registration 9.10.2000)

Novo Preduzeć e Rudnik i industrija magnezita Goleš D.O.O. - ovaj tender je omogucio investitor kao povoljnu priliku za osvajanje postupka vađenja i obrade rude magnezita na Kosovu, sa dokazanim rezervama od blizu 2,4 miliona tona magnezita srednjeg do visokog kvaliteta, 45,000 tona godišnje postrojenja za obradu (rotacioni sušac), kao i vozila za pomeranje zemlje, drugih vozila, mašina i opreme. Pomocne prostrane rezerve kamena za izradu puteva i blizina Pristine, sa dobrim prilaznim putevima i lokalnom železnickom mrežom, cine predeo na kome se nalazi kamenolom veoma privlacnim
Raniji nazivi i entiteti:
Jedinstveno Drustveno Preduzeće Rudnik i industrija magnezita "Goles" Magura. - Fi 680/89
Industrija Vatrostalnog Materijala i Elektrotermickih Proizvoda "Magnohrom". sa p.o. Kraljevo - 27.08.1991
2000 NSH Miniera dhe industria e magnezitit "Goleshi" ne Magure. - Fi 782/92

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 28 Februar 2007
Dan za podnošenje prvih ponuda će biti: 07 Mart 2007

Dan za podnošenje drugih ponuda će biti: 14 Mart 2007

 

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.
Raniji nazivi i entiteti:
N.Sh. Ndërmarrja për xehetari, jo-metale dhe qarkullim “ Kosova” Klinë;
Fi- 647/89
Organizata e Punës Miniera e Boksitit; Fi-11/86ishte OP brenda BOAL: Elektroekonomia e Kosovës

______________________________

U skladu sa Uredbom KPA i KPA/UNMIK propisima, KPA nudi na prodaju imovinu tih entiteta ili imovinu (u pojedinim slucajevima zajedno sa odredenim obavezama) putem programa privatizacije KPA . Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KPA-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

KTA planira da izvrši prodaju takvih entiteta/ imovine putem (i) “spin-off” privatizacije (prenoseci imovinu, a u nekim slucajevima i odredene obaveze, na novostvoreno preduzeće) a onda bi usledio proces likvidacije ili (ii) prodaje, putem aukcione prodaje imovine kao deo postupka likvidacije.

U postupku likvidacije, KPA ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade”, zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

KPA nece odlucivati o zahtevima kao kvazi-sudski ili administrativni organ; stoga podnošenje zahteva u KPA, što KPA preporucuje potencijalnim podnosiocima zahteva da ucine, ne sprecava potencijalnog podnosioca zahteva da isto to ucini i u Posebnoj Komori pri Vrhovnom Sudu Kosova, niti ga onemogucava da sudskim putem ospori bilo koju odluku KPA u nadležnom sudu.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.kta-kosovo.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u bilo kojoj kancelariji KPA. Zahtevi se isto tako mogu podneti u kancelariji EU Stuba u Beogradu cija adresa je “EU Pillar IV Belgrade Office” (kancelarija Stuba IV EU u Beogradu), Tolstojeva 47-49,11000 Beograd, Srbija. Odgovarajuci linkovi o Uredbama UNMIK-a su dostupni sa gore navedene internet stranice KPA.
Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer


These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA