-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

10 grupa-legal

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U DESETOJ GRUPI

Novo Preduzece Kaolini D.O.O. Ovim tenderom investitor dobija mogucnost da kupi znatne rezerve kaolina, sa procenjenim rezervama za eksploataciju od 2.4 milion tona. Ranije, glavni potrošac rudnika je bila fabrika keramickih plocica koja je udaljena oko 25 km i nalazi se na periferiji Kamenice. Ova fabrika je ponudena za prodaju u sadašnjem krugu privatizacije pod imenom Novo Preduzece Karacevo D.O.O. (iz grupe 9)
Raniji Nazaivi
(Fi-737/89) N.Sh. Minjerat e kaolinit dhe bentonitit “Jometalet”;
(Fi-1060/78) OP XIQ “Karaqeva” - OThPB "Jometalet"

Novo Preduzece Karacevo D.O.O. Ovim tenderom investitor dobija mogucnost da kupi objekte za proizvodnju keramickih plocica. Fabrika je locirana na periferiji Kamenice. Imanje se sastoji od zemljišta sa oko 83.000m² sa fabrickim prostorom od oko 34.000m². Postoji dosta neiskorišcenog proizvodnog prostora i zgrade za laku industriju kao i zemljište koje ce omoguciti proširenje za alternativno korišcenje ovog preduzeca.. Pored toga, naslage kaolina su raspoložive u blizini sela Karaceva, koje je udaljeno oko 25 km. (iz grupe 9)
Raniji Nazaivi
Fi-6818/92) Sh.A. Industria e qeramikës “Karacevë”;
(Fi-738/89) N.Sh. Industria e qeramikës “Karaqevë”;
(Fi-1060/78) OP XIQ “Karaqevë” -OThPB "Karaqevë”

Novo Preduzece Autoremont Mustafe Rexhepi D.O.O. Novo Preduzece, locirano na gradu Uroševcu, poseduje opremu kojom obezbeduje održavanje i opravku motornih vozila i teške mašinerije. Delatnost Novog Preduzeca Autoremonti Mustafe Rexhepi se vrši u dva obližnjih zgrada koje nude ukupno oko 6,300 m² administrativnog, proizvodnog i magacinskog prostora.
Raniji Nazaivi
(1956-1967) Autoremont
Fi-828/89, (1989-1992) DP Autokuca “Boško Cakic”, DCC Priština
Fi-6756/92, (1992-1999)D.D. Autokuca “Boško Cakic” ”, DCC Priština
(1999-2005) NSh Autoshtepia “Mustafë Rexhepi”

Novo Preduzece Alati i Aparati D.O.O. Ovim tenderom investitor pribavlja mogucnost da stekne jedinog proizvodaca sirokog spektra mašinskih delova za industrijsku proizvodnju kao i alata i kalupa na Kosovu. Novo Preduzece je locirano u opštini Uroševac. Novo Preduzece ima potencijal da poveca prodaju buduci da nema konkurenciju na Kosovu i ima samo ogranicenu konkurenciju u Regionu Balkana.
Raniji Nazaivi
Fi-908, EI N.Sh. Për Prodhimin e Veglave dhe Makinave-Ferizaj / EI D.P. Fabrika za Proizvodnju Alata i Mašina Uroševac
Fi-3498/92, Sh.P.K. Jugoazbest Fabrika e Veglave Ferizaj/ D.O.O. Jugoazbest Fabrika Alata Uroševac
Fi-N/A, EI N.Sh. Për Prodhimin e Aparateve Elektrike Sh.A. ne Pronësi të Përzier/ D.P. za Proizvodnju Elektricnih Aparata D.D.u M.S

Novo Preduzece Apoteka Uroševac D.O.O. Novo Preduzece Apoteka Uroševac je maloprodajna jedinica u centru grada Uroševca. Apoteka se nalazi u prizemlju stambene zgrade i ima površinu od oko 240 m² sa sedam prostorija.
Raniji Nazaivi
Fi-645/78, Barnatorja Popullore Ferizaj- Narodna Apoteka Uroševac
Fi-71/96, Barnatorja Popullore Ferizaj- Narodna Apoteka Uroševac

Novo Preduzece Veterinarska Stanica Uroševac D.O.O. Novo Preduzece Veterinarska Stanica Uroševac je veterinarska stanica locirana u centar grada Uroševac. Lokacija ima zgradu sagradenu tokom 1950-ih sa površinom od oko 200 m² i zemljišnom površinom od oko 1,600 m². Takode ima široki prostor za parking.
Raniji Nazaivi
Fi-72/96, Stacioni i Veterinës Ferizaj-Veterinarska Stanica Uroševac

Novo Preduzece IMB Stovarište u Vucitrnu D.O.O. se nalazi pored zeleznicke stanice u Vucitrnu. Novo Preduzece se sastoji od stovariste površine 2,380 m2 kao i zemljista u površini od 5,155 m2.
Raniji Nazaivi
Fi - 7901/92 DD u mesovitoj svojini "Mlinpek”
Fi - 709/89 NSH "Mulliri-Fur" / DP "Mlinpek”

Novo Preduzece Trepca Hoteli Restoran Parajsa D.O.O. je locirano u jednoj veoma frekventnoj ulici u centru Mitrovice. Novo Preduzece se sastoji od zemljišta ukupne površine od 368m2 ukljucujuci i zgradu restorana u površini od 200 m2.
Raniji Nazaivi
Fi 604/90 NSH/DP “Fenix”
Fi 1225/91 SHA/DD “Fenix”
Fi 1638/96 NSH/DP “King Company”

Novo Preduzece Standard D.D.O. je gradjevinsko preduzece u Istoku. Sva aparatura za nastavak poslovni aktivnosti i parcela od 2.54.34 ha bice prodata u ovom tenderu.
Raniji Nazaivi
Fi 526/73, Ndermarrja Komunale Ndertimore Fi 526/73 / Stambeno Komunalno Preduzece
Fi 417/89, Ndermarrja Komunale Fi 417/89 / Gradjevinsko Komunalno Preduzece

NewCo Motel Dardania D.O.O. je atraktivan Motel u periferiji grada Peci. Ovaj Motel može pružiti nocenje za 16 gostiju. Pruža lak pristup centru grada kao i industrialnoj zoni, restoran je veoma popularna destinacija i funkcionalan je za oko 180 gostiju.
Raniji Nazaivi
RO Hotelsko Turisticko Trgovinsko “Metohija” / OP Hoteliere Turistike Tregtare “Metohija”
Fi 583/89; 30/12/1989, Hotelsko Turisitcko Trgovinsko Preduzece “Metohija” sa potpunom odgovornošcu / Ndërmarja Hoteliere Turistike Tregtare “ Metohija” me përgjegjsi të plot
Fi 6788/92; 08/12/1992, Hotelsko Turisticko Trgovinsko “Metohija” DD / SHA H.T.T “Metohija”

Novo Preduzece Kri Kos Fabrika D.O.O. Zauzima primarnu lokaciju za industrijski razvoj, u srcu Pristinske Industrijske Zone. Kljucnu aktivu nove kompanije sacinjavaju zemljste i objekti koji su relativno dobro odrzavani.Ukupna povrsina zemljista koja ce biti objavjena na tenderu iznosi 12,480m2. Glavna radionica, manje prodavnice i magacinski prostor ukupne povrsina oko 1,102m2 . Svi objekti su dobrom stanju. Postojeca oprema je uglavnom Jugoslovenske proizvodnje, 15-20 godina stara i dobro je odrzavana.
Raniji Nazaivi
Fi- 11304/91, Drustveno Produzece “STAKLOPAN” Beograd sa p.o. Cara Dusaba 12, Pogon “Staklopan” Prishtina, sa sedistem u Pristini, Industrijaska zona bb. / “Staklopan” Prishtinë dega e NSH “Staklopan” Beograd

Novo Preduzece Yumco Factory D.O.O. Nalazi se u Industrijskoj Zoni Pristine. Nova Kompanija poseduje oko 70,000 m2 zemljisne povrsine, na kojim se na otprilike 13000 m2 nalaze objekti (proizvodni objekti i kancelarijski prostor). Primarna lokacija za industrijski razvoj, u srcu Industrijske Zone Pristina. Kljucnu aktivu Nove Kompanije sacinjavaju nekoliko relativno dobro odrzavanih objekata. (Odlozen za 11 grupu)

Novo Preduzece Yumco Land D.O.O. Nalazi se u Industrijskoj Zoni Pristine. Nova Kompanija poseduje oko 58,000 m2 zemljisne povrsine, Primarna lokacija za industrijski razvoj, u srcu Industrijske Zone Pristina. Kljucnu aktiva Nove Kompanije sastoji se od zemljisne povrsine sa pristupom na glavnu saobracajnicu Pristina – Kosovo Polje.(Odlozen za 11 grupu)
Raniji Nazaivi
Fi 724/90 Pristina C. Court Registration DP za proizvodnju konfekcije "Konfekcija Kosovo Polje" sa P.O.Kosovo Polje
Fi 710/97 Leskovac C Court registration of the factory in Fushe Kosove/ Kosovo polje as a working unit of the YUMCO Holding Company D.O.O. in Vranje
Fi867/98 Leskovac C. Court registration of the Joint Stock Company " HOLDING KOMPANIJA PAMUCNI KOMBINAT "YUMCO" AD VRANJE, Radnicka br.5”

Novo preduzece Energomontimi D.O.O. nudi instaliranje elektricnih sistema ukljucujuci nisko i srednje naponsko uvodenje struje i montažu kablovskih provodnika, projektovanje i montažu elektricne opreme i predajnika. Novo preduzece je locirano u srcu industrijske zone Prištine i sastoji se od placa od 2.5 hektara, nudeci odlicnu lokaciju i objekte za razvoj industrije. (iz devete grupe)
Raniji Nazaivi
RO/OP "Energoinvest-Energomontaza" Blazuj OOUR/OBPB "Energomontimi" Prishtina U/I-537/84 (Gjykata Ekonomike Sarajevë)
DP"Energomontaza" Blazuj Poslovni Centar "Energomontimi" Pristina U/I1966/89 (Gjykata Ekonomike Sarajevë)
DP "Energoinvest-Energomontimi" Pristina file no.1-3613 (Gjykata Ekonomike Sarajevë)
DD"Energoinvest-Enrgomontimi" p.o. Pristina U/I-3708/91 (Gjykata Ekonomike Sarajevë)
"Energoinvest" Holding preduzece "Energomontaza" Pristina regjistruar në Pale Rep. Srpska
Fi-1095/95 "Energoinvest" Holding preduzece "Energomontaza" Pristina registered in Pristina (Gjykata Ekonomike Prishtinë)

Novo preduzece Hotel “Teranda” D.O.O. nudi hotel u centru Prizrena sa 56 opremljenih soba, i dodatnih 9 neopremljenih soba, koje mogu lako biti opremljene za potrebe buduceg širenja hotela. Hotel “Teranda” ima prostoriju za dorucak, kuhinju i salu za razlicite namene koja može primiti do 450 gostiju. Na kraju, ova ponuda ukljucuje i 3 kafe-restorana i 4 prodavnice koji se nalaze u okviru objekta hotela i koji su trenutno dati pod zakup trecim licima.

Novo preduzece Kafe-restoran “Lumbardi” D.O.O. nudi potpuno renoviranu zgradu restorana koja se nalazi u starom centru Prizrena. U zavisnosti od rasporeda stolova, unutar restorana može se smestiti do 30 stolica a na platou još 70 stolica.

Novo preduzece Kafe-restoran “Maraši” D.O.O. nudi zgradu restorana koja se nalazi u starom centru Prizrena. U zavisnosti od rasporeda stolova, unutar restorana može se smestiti 120 stolica a na platou još 50 stolica. Kuhinja restorana je u potpunosti opremljena

Novo preduzece Kafe-restoran “Šadervan” D.O.O. nudi zgradu restorana u starom centru Prizrena. U zavisnosti od rasporeda stolova, unutar kafe-restorana može se smestiti 48 stolica.
Raniji Nazaivi
Fi-655/89, NHT/UTP “Theranda”
Fi-6810/92 DD “Dushanov Grad”

Novo Preduzece Liria Prodavnice “Nëna Terezë” D.O.O. ono obuhvata trgovacki kompleks smešten na najboljoj lokaciji u centru grada Prizrena, koji je trenutno podeljen na dve prodavnice. Obe prodavnice su date u zakup trecim licima.
Raniji Nazaivi
FI - 330/89 (10.11.1989), Ndërmarrja tregtare me shumicë dhe pakicë “Liria” p.p. / Trogvinsko preduzece na velikoi malo “Liria”
FI - 6963/92 (14.12.1992), Shoqëria aksionare ndërmarrja tregtare për tregti të mallërave me “Liria p.p.
Deonicko drustvo trogvinsko preduzece za promet robe na veliko malo “Liria ” p.o

Novo Preduzece Orahovac Administracija- Stari Podrum D.O.O. Je jedna od najstarijih vinarija u regionu, ona obuhvata zemljišnu površinu od 2.29.51 ha sa tri posebne zgrade administracije sa oko 50 kancelarija. Stari Podrum obuhvata skladišne I prostorije za proizvodnju vina za 3,8m litara vina, 2 jedinice za prijem grožda, merno korito sa mernim kapacitetom od 10,000 kg. 6 vinskih silosa (nerdajuci celik) kapaciteta 25 vagona po jedinici
Raniji Nazaivi
Fi 492/89, NBI Rahoveci / PIP Orvin, Ndërmarrja Bujqësore Industriale (Orvin) /Poljoprivredna Industrijsko Preduzece (Orvin)
Fi 1764/92, Poljoprivredna Industrijsko Preduzece PKB ORVIN” DOO Orahovac /Ndërmarrja Bujqësore Industriale KBB (Orvin )


______________________________

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
Desetu grupu tendera sa poseban spin-off

Novo Preduzece IDG Tobacco D.O.O. Ovim tenderom investitor pribavlja mogucnost da stekne najvecu kompaniju za preradu duvana i cigareta na Kosovu. Novo Preduzece poseduje svu mašineriju potrebnu za proizvodnju cigareta i preradu duvana. Novo Preduzece se nalazi u Gnjilanu i ima zemljište od priblizno 48,100 m² od cega je oko 34,500 m² pokriveno.
Raniji Nazaivi
Fi-728/89, (1989-1993) N.Sh. Kombinati i Duhanit “Boris Kidriq”- D.P. Duvanski Kombinat “Boris Kidric”
Fi-7701/93, (1993-2000) D.D. Duvanska Industrija-Gnjilane


 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA