-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

8 wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)

Novo preduzece 18 Nentori- Orahovac D.O.O. se bavi preradom plastike a specijalizovano je za proizvodnju plasticnih folija i plasticnih kesa za industrijske i kucne potrebe, kao i za širok asortiman plasticnih komponenti, flaša, kontejnera kao i nameštaja.

Novo preduzece 18 Nentori-Zrze Alfa D.O.O. se nekada bavilo proizvodnjom delova za baterije uz korišcenje tehnologije ubrizgavanja. Iako pogon trenutno radi sa minimum kapaciteta, ova jedinica za proizvodnju baterija se može upotrebiti kao idealna osnova za postojece proizvodace plastike koji žele da osnuju ili prošire postojece poslovne delatnosti.

Novo preduzece 18 Nentori-Zrze Beta D.O.O. zajedno sa susednim pokrivenim dvorištem veoma je pogodno za ponovno pokretanje njegovih prvobitnih proizvodnih delatnosti ili za preorijentisanje na veliki broj komercijalnih delatnosti (proizvodnju, magacinski prostor itd). Zemljište u zadnjem delu imanja se može upotrebiti u kompercijalne ili privatne svrhe.

Novo Preduzece 28 Nentori Robna Kuca Gnjilane D.O.O. nudi Robnu Kucu koja se nalazi u samom centru grada. Ukupna podna povrsina Novog Preduzeca je priblizno 4,244 m2, podeljena na tri sprata lociranih na zamljistu povrsine od priblizno 5,161 m2. Zgrada je izgradjena 1976 godine.

Novo Preduzece 28 Nentori Magacin i Upravna Zgrada Gnjilane D.O.O. nudi priblizno 2,099 m2 magacinskog i kancelarijskog prostora i nalazi se na sirokom i otvorenom zemljisnom prostoru od priblizno 9,015 m2 u blizini centra Gnjilana. Zgrada je izgradjena 1972 godine.

Novo Preduzece Kosovatrans Kamenica D.O.O. posluje autobuskom stanicom i mrezom prevoznih usluga. Ono je jedina autobuska stanica u Kamenici sa infrastrukturom i objektima koji mogu zadovoljiti potrebe velikog broja putnika. Zemljiste Novog preduzeca sastoji se od priblizno 7,955 m2.

Novo Preduzece Veterinarska Stanica D.O.O. Od 1980 god Veterinarska Stanica je prakticno jedina organizacija koja pruza veterinarske usluge u opstini Vucitrn. Novo Preduzece Veterinarska Stanica sadrzi parcelu br. 2255/2 u povrsini od oko 400m2 sa pripadajucom zgradom od 143 m2.

Novo Preduzece IMB Stovariste u Mitrovici D.O.O. nalazi se u industrijskoj zoni juzne Mitrovice, nedaleko od centra grada. Novo Preduzece poseduje 3,710 m2 zemljisne povrsine, kao i administrativnu zgradu i malo stovariste u ukupnoj povrsini od 916 m2.

Novog Preduzeca Hotel Korzo D.O.O. je znak raspoznavanja grada Peci. Cetvorospratna zgrada, nedavno renovirana, nalazi se u samom centru grada uzdignuta je nad povrišinom od 392m2. Hotel ne radi.

Novo Preduzece Restoran Peja D.O.O. obuhvata restoran površine od 160m2 na prizemlju jedne stambene zgrade u centru grada Peci.

Iz Novog Preduzeca Kombinat Kože i Obuce D.O.O. mogu se odvojiti tri proizvodne jedinice. Novo Preduzece poseduje instalirani godišnji kapacitet za preradu 4,600 tona kože i 500,000m2 krzna i proizvodnju 1.5 miliona obuce. Kvadratura zgrada Novog Preduzeca iznosi 46,600m2 koje se nalaze u industrijskoj zoni grada Peci na zemljištu površine od 11 Ha. U blizini Novog Preduzeca nalazi se Železnicka pruga i autoput Pec-Priština.

Novo preduzece “Komuna Prizren Alpha” D.O.O. Subsidiarno preduzece se sastoji od jednog dela zgrada, zemljišta i sve preostale proizvodne aktive koja je koriscena u ranijim aktivnostima DO “Komuna” iz Prizrena. Objekat se nalazi na parceli velicine oko 7.000 m², sa oko 11.674m² proizvodnih hala/magacina i kancelarija, rasporeðenih na dva sprata. Iako je ocigledno zastareo, proizvodni proces bi mogao biti ponovo pokrenut uz odgovarajuce investicije i održavanje.

Novo preduzece “Komuna Prizren Gamma” D.O.O. Subsidiarno preduzece je deo fabrike DP “Komuna” u Ortakolu, Prizren. Subsidiarno preduzece cine 2 skladista koja se nalaze iza fabrike u Ortakolu. Proizvodni objekat preduzeca se nalazi na parceli velicine oko 3.000m², i ova dva skladista nude respektivno oko 840m² i oko 4.480m² magacinskog i komercijalnog prostora.

Novo preduzece “Komuna Prizren Delta” D.O.O. Subsidiarno preduzece nudi atraktivnu lokaciju za kancelarije u blizini prizrenskog kružnog puta u naselju Ortakol. Zgrada administracije nalazi se na parceli velicine oko 400m² i nudi oko 170m² kancelarijskog prostora koji je sada dat pod zakup domu zdravlja.

Novo preduzece “Flamme-ing" D.O.O. Subsidiarno preduzece nudi delatnost obrade metala i inženjerstva u industrijskoj zoni Prizrena. Objekti se sastoje od 6 zgrada na parceli velicine oko 2.71.02 hektara odlicne lokacije. Proizvodnja može biti usavršena uz odgovarajuce investicije.

Novo Preduzece Metal Holding D.O.O. je locirana u Janjevu, nedaleko od Lipljana.Nova kompanija poseduje 45,556 kvadratnih metara zemljišta. Aktiva Nove kompanije ukljucuje mašine za proizvodnju metala i odredjeni broj alata za livenje metala.

Poslednji dan za prekvalifikaciju ce biti 05. Oktobar 2005.
Datum za podnošenje ponuda ce biti 12. Oktobar 2005.

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za osmu grupu tendera za poseban spin-off

Novo Preduzece KosovaTex 2005 D.O.O. je locirana u industrijskoj zoni Prištine. Nova kompanija poseduje 128,782 kvadratnih metara od cega je 32,068 kvadratnih metara je izgradjeno. Dobra lokacija za industrijski razvoj, u srcu grada Prištine. Kljucna aktiva Nove kompanije ukljucuje veliki broj relativno dobro održavanih mašina za proizvodnju tekstila.

Poslednji dan za prekvalifikaciju ce biti 5. oktobar 2005.
Prvi Dan za podnošenje ponuda ce biti 12. oktobar 2005.
Drugi Dan za podnošenje ponudace biti 19. oktobar 2005.

 

U skladu sa Uredbom KPA i KPA/UNMIK propisima, KPA nudi na prodaju imovinu tih entiteta ili imovinu (u pojedinim slucajevima zajedno sa odredenim obavezama) putem programa privatizacije KPA . Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KPA-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

KTA planira da izvrši prodaju takvih entiteta/ imovine putem (i) “spin-off” privatizacije (prenoseci imovinu, a u nekim slucajevima i odredene obaveze, na novostvoreno preduzece) a onda bi usledio proces likvidacije ili (ii) prodaje, putem aukcione prodaje imovine kao deo postupka likvidacije.

U postupku likvidacije, KPA ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade”, zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

KPA nece odlucivati o zahtevima kao kvazi-sudski ili administrativni organ; stoga podnošenje zahteva u KPA, što KPA preporucuje potencijalnim podnosiocima zahteva da ucine, ne sprecava potencijalnog podnosioca zahteva da isto to ucini i u Posebnoj Komori pri Vrhovnom Sudu Kosova, niti ga onemogucava da sudskim putem ospori bilo koju odluku KPA u nadležnom sudu.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.kta-kosovo.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u bilo kojoj kancelariji KPA. Zahtevi se isto tako mogu podneti u kancelariji EU Stuba u Beogradu cija adresa je “EU Pillar IV Belgrade Office” (kancelarija Stuba IV EU u Beogradu), Tolstojeva 47-49,11000 Beograd, Srbija. Odgovarajuci linkovi o Uredbama UNMIK-a su dostupni sa gore navedene internet stranice KPA.
Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA