-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Wave5

Kosovska poverenicka agencija privatizuje društvena preduzeca DP na Kosovu metodom spin-offa i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni tender kupe "nova preduzeca" stvorena od osnovne aktive i neke ogranicene pasive DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)


Novo preduzece Plastika: Nalazi se u centru Prištine. Odlicna lokacija za izgradnju nekretnina. Zemljišna parcela velicine 12.210m² sa dve proizvodne zgrade, dva skladišta i jednom zgradom administracije. Preduzece je ranije bilo va
žan proizvoðac plasticnih kalupa za raznovrsnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Sada je proizvodnja ogranicena pošto je prostor kratkorocno iznajmljen trecim licima.

Novo preduzece Farmed: Nalazi se u centru Prištine. Važno kosovsko preduzece za veleprodaju farmaceutskih proizvoda. Zemljišna parcela velicine pribliþno 11.000m². Kancelarijski prostor velicine 400m². 7700m² magacinskog prostora. Dve rashladne komore. Laboratorija za testove. 2 lifta nosivosti po 2 tone. Garaža. Rezervoar za alkohol koji hvata 30.000 litara. Još jedan rezervoar za skladištenje koji hvata 10.000 litara. Zgrade i oprema su u dobrom radnom stanju. Sada ima 53 radnika.

Novo preduzece Agromorava Motel: Nalazi se u Vitini. Motel velicine 924m², pomocni objekat velicine 96m², skladište velicine 25m².

Novo preduzece Agromorava Elektricni mlin: Nalazi se u Kabašu/Vitina. Objekat za mlevenje i skladištenje žitnih proizvoda. Mlin ima 6 spratova, visok je 19m i velicine 2166m². Zgrada administracije. Hangar za skladištenje. Stari mlin. 12,178m² zemlje.

Novo preduzece Agromorava Ramjan: Nalazi se u Ramjanu/Vitina. 315 hektara poljoprivredne zemlje.

Novo preduzece Teuta: Nalazi se u Gnjilanu. Proizvoðac uniformi i drugih tekstilnih proizvoda. Ne radi. Mali proizvodni objekat i kancelarije. Šivace mašine.

Novo preduzece Kosovo Hidrotehnika: Nalazi se u Prištini. Izgradnja i projektovanje vodovodnih sistema, kanalizacionih sistema i sistema za navodnjavanje, kao i opšte graðevinarstvo. Sada ima 63 radnika. Mala zgrada administracije, oprema za graðevinarstvo i zemljišna parcela.

Novo preduzece Fabrika hartije: Nalazi se u Lipljanu. Proizvoðac kartona. Sada ima 137 zaposlenih. Fabrika i kancelarije administracije i zemljišna parcela. Oprema u dobrom radnom stanju. Sa novim investicijama postoji potencijal za proširenje proizvodnje, nove proizvode i nova tržišta.

Novo preduzece Fabrika hartije “Parcella”: Nalazi se u Lipljanu. Dve zemljišne parcele velicine 2410m².

Novo preduzece Fabrika “Recane” (Prizren): Skladište velicine 2500m² koje se nalazi na putu za Brezovicu izmeðu Recana i Planjana.

Novo preduzece Skladište “Žur” (Prizren): Skladište velicine 1500m² nalazi se na putu za Albaniju izmeðu Žura i Vrbnice.

Novo preduzece Elast: Nalazi se u industrijskoj zoni u Ðakovici. Fabrika za ponovno pravljenje šara na kamionskim i autobuskim gumama. Godišnji kapacitet od 16.000 obraðenih guma godišnje. Sada ne radi. Fabrika velicine 3000m² izgraðena 1986. godine. Nezavršena fabrika velicine 3600m². 3,58 hektara zemlje.

Novo preduzece Skladište Elast: Nalazi se u Ðakovici. Stara fabrika proizvoda od gume. Ne radi vec 15 godina. Može se koristiti kao skladište ili novi proizvodni objekat. Zgrade velicine 4500m². 1.41 hektara zemlje.

Novo preduzece Klokot banja Poljoprivredno zemljište: Nalazi se u Klokotu. 22 hektara zemlje i zgrade velicine 310m².

Novo preduzece Stara fabrika crepa “Perparimi” F3: Nalazi se u Srbici. 18.262m² zemlje i stara fabrika crepa i cigli koja ne radi.

Novo preduzece Pekara “Produkt”: Nalazi se u Peci. Pekara sa dve proizvodne linije kapaciteta 3000 kg na sat. Sadašnja proizvodnja je 1200 kg na sat. Jedina pekara industrijskih razmera u Peci. Vecina opreme je iz 1986. godine. Zgrade pokrivaju 6000m²; izgraðena 1980-ih godina. 1,6 hektara zemlje.

Novo preduzece Produkt skladište železnica: Nalazi se u Peci. 3-spratno skladište izgraðeno 1970. godine. Oko 2100m² prostora. 0,23 hektara zemlje u blizini þeleznicke stanice u Peci.

Novo preduzece Produkt skladište autobuska stanica: Nalazi se u Peci. Skladište velicine 360m² izgraðeno 1949. godine. 0,09 hektara zemlje.

Novo preduzece Fabrika tepiha “Teuta”: Nalazi se u Vrelu, Istok. Fabrika izgraðena 1982. godine za proizvodnju vunenih tepiha i cebadi. Oprema funkcioniše. Fabrika sada ne radi. Zgrade pokrivaju površinu od oko 2400m². 0,45 hektara zemlje.

Novo preduzece Skladište “Teuta”: Nalazi se u Vrelu, Istok. 3 zgrade velicine oko 500m² izgraðene 1995. godine na 0,60 hektara zemlje. Plus skladište velicine 880m² izgraðeno 1979. godine na 0,28 hektara zemlje.

Novo preduzece Farma “Vitak Cubrel”: Nalazi se u Srbici. 300 hektara obradive poljoprivredne zemlje.

Novo preduzece Farma “Lecine”: Nalazi se u Srbici. 310 hektara obradive poljoprivredne zemlje.

Novo preduzece Farma “Trnavce-Prekaze”: Nalazi se u Srbici. 195 hektara obradive poljoprivredne zemlje.

Novo preduzece Farma “Makermal”: Nalazi se u Srbici. 34 hektara obradive poljoprivredne poljoprivredne zemlje.

Novo preduzece Farma “Cirez”: Nalazi se u Srbici. 95 hektara obradive poljoprivredne zemlje.

Novo preduzece “Drenica” Novi tržni centar: Nalazi se u Srbici. Cetiri sprata. 3650m² prodavnica, restorana i kancelarija. 2277m² zemlje.

Novo preduzece “Drenica” Stari tržni centar: Nalazi se u Srbici. Dva sprata ukupne velicine 1154m². 577m² zemlje.

Novo preduzece “Celik” Metalna izgradnja: Nalazi se u Gnjilanu. Preduzece za proizvodnju metalnih struktura i graðevinsko preduzece. 46.000m² zemlje i 8818m² proizvodnih i administrativnih zgrada. Sada ima 162 radnika.


Poslednji dan za prekvalifikaciju ce biti 06. jul 2005.

Datum za podnošenje ponuda ce biti 13 jul 2005.


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Ova strana na PDF formatu

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA