-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Korporatizimi

Korporatizimi në Kosovë bëhet në dy faza: Faza e parë është transformimi i entiteteve ekzistuese (NP-ve) në Holding SH.A. (Kompania Amë). Faza e dytë është “Spin-off”, që do të thotë krijimi i Ndërmarrjes së re (Kompania Operuese) në formë të shoqërisë aksionare.

 

 NP
Data e Korporatizimit
 Postë dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.A. Qershor 28, 2005 
 Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Sh.A. Qershor 28, 2005 
 Hekurudhat e Kosovës Sh.A. Dhjetor 22, 2005 

 Kompania për Ngrohje Qendrore, "Termokos" Sh.A.

Dhjetor 22, 2005 
 Kompania për Ngrohje Qendrore, Gjakovë Sh.A. Dhjetor 22, 2005 
 Operatori i Sistemit të Bartjes dhe Tregut Sh.A. Dhjetor 22, 2005 
 Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A. Dhjetor 22, 2005 
 Kompania për Menaxhimin e Deponive Sh.A. Dhjetor 31, 2005 

 

 

KTA