-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

KTA regulations


Rregulloret e AKM-së

Më poshtë janë Rregulloret e AKM-së që direkt ndikojnë në veprimtarinë e AKM-së. Grupi komplet i Rregulloreve të UNMIK-ut janë në dispozicion nga faqja e UNMIK-ut në www.unmikonline.org.

Rregullorja e AKM-së Kjo Rregullore legalisht themelon Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit dhe përcakton kompetencat e saj.
Rregullorja e Odës së Veçantë Kjo Rregullore themelon një Odë të Veçantë në Gjykatën Supreme të Kosovës. Kryesisht është themeluar për të gjykuar ankesat që dalin nga procesi i privatizimit.
Rregullorja për shfrytëzimin e tokës Rregullorja për shfrytëzimin e tokës është nxjerrur nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.
Rregullat e Tenderit të AKM-së

Këto janë vetëm një model i Rregullave të Tenderit dhe nuk zbatohet në tenderin e çfarëdo ndërmarrje shoqërore. Ju lutemi që të kontaktoni Departmentin e Privatizimit në AKM për Rregullat e Tenderit që zbatohen për tenderin përkatës.

 

 

 

KTA